O firmie

   "AUDYT@FINANSE"  to nazwa biura rachunkowego, które świadczy usługi m.inn. w zakresie:

 • kompleksowej obsługi księgowej firm,
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatkowych zgodnie z obowiązującym prawem,
 • prowadzenie ewidencji wymaganych przez ustawę o rachunkowości.
 • pełna obsługa kadrowo- płacowa,
 • szkoleń pracowników z zakresie m.inn. tematyki księgowej, podatkowej,kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem oraz audytu,
 • doradztwa (finansowe, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność i rozwój), wybór formy prawnej działalności oraz metody opodatkowania,
 • rejestracja firmy wraz z przygotowaniem formalności (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS, REGON, ZUS, US, itd),
 • wsparcie dla procesów zarządzania w organizacji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i w administracji publicznej,
 • prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finasów publicznych,
 •  ocena zewnętrzna komórki audytu wewnętrznego (pełna, samoocena z niezależną walidacją)
 • audytów zewnętrznych projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 • tworzenie zestawów i raportów z wykorzystaniem metod rachunkowości zarządczej,
 • szkolenia coachingowe.

 

Posiadamy uprawnienia:

 • Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 28692/02 z 2002 roku,
 • audytora wewnętrznego CGAP no 1915 "Dyplomowany Audytor Sektora Publicznego" uprawnienia nadane przez Institute Internal Auditors,
 • wpis do rejestru instytucji szkoleniowych pod nr 2.12/00196/2012
 • biegłego rewidenta (2 biegłych rewidentów).

Biuro posiada aktualną polisą ubezpieczeniową oc.

Świadczymy usługi w sposób rzetelny, profesjonalny i terminowy. Nasza kadra posiada doświadczenie w realizacji usług świadczonych przez Biuro.

Jakość, kompleksowa obsługaszybkość działania oraz bezpieczeństwo to podstawowe zalety naszego biura. Każdorazowo zakres usługi konsultowany jest z klientem a jej szczegóły oraz spodziewane rezultaty opisywane są w umowie. Uważamy, że najlepszą reklamą firmy są opinie jej klientów.

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z różnych dziedzin, aby dostarczyć klientom usługi najwyższej jakości po rozsądnych cenach

 

WAŻNA INFORMACJA 

Nowa usługa od 1.01.2018 r.- przesyłanie plików JPKDziałalność niezarejestrowana - Konstytucja dla biznesu  (01.05.2018 r.)

Zgodnie z nowymi przepisami, a konkretnie z art. 5 Prawa Przedsiębiorców, działalność nie podlega obowiązkowi rejestracji w przypadku, gdy miesięczny przychód z takiej działalności nie przekracza kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Limit uprawniający do zwolnienia z rejestracji będzie zatem zmieniał się w kolejnych latach.

W 2018 roku pensja minimalna wynosi 2100 zł, w związku z czym w 2018 roku wspomniany limit będzie równy kwocie 1050 zł. Działalność nie będzie musiała być zatem rejestrowana tak długo, jak miesięczny przychód nie przekroczy kwoty 1050 zł. Co istotne, zwolnienie z rejestracji przysługuje jedynie osobom fizycznym, podejmującym działalność w sposób samodzielny. Zwolnienie nie przysługuje więc działalności wykonywanej w ramach spółki cywilnej. Zasadniczo, działalność nieewidencjonowana ma zastosowanie do każdego rodzaju działalności. Z przywileju tego wykluczone zostały jedynie działalności wymagające zezwoleń, koncesji lub licencji.


Będzie zakaz wystawiania faktur na podstawie paragonu (od 1.07.2018 r.)

Nowe przepisy wprowadzają zakaz wystawiania faktur na podstawie wydanego wcześniej paragonu. Złamanie tego zakazu będzie grozić dotkliwymi karami. Nowa ustawa wchodzi w życie już w lipcu.

Od 1 lipca tego roku ma wejść w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która przewiduje daleko idące zmiany w tym zakresie. Faktura na podstawie paragonu będzie mogła być bowiem wydana tylko w jednym przypadku, a mianowicie wtedy, gdy na wcześniej wydanym paragonie umieszczony został... NIP nabywcy.

 

Zmiany w platnościach na rachunek ZUS  (01.01.2018 r.) 

Zamiast kilku przelewów na poszczególne rodzaje ubezpieczeń i funduszy, będziesz mógł opłacać składki tylko jednym przelewem. ZUS zidentyfikuje wpłatę po nadanym Tobie, jako płatnikowi składek, indywidualnym numerze rachunku składkowego. Rozliczy ją na pokrycie zobowiązań poczynając od najstarszej należności.   

https://www.biznes.gov.pl/przedsiebiorcy/biznes-w-polsce/ubezpieczam-sie/platnik-skladek-do-zus/zmiany-zasad-oplacania-skladek-zus?utm_source=freshmail&utm_medium=email&utm_campaign=ZUS_w._polska_28.09.2017&utm_source=2017mail57&butm_medium=link3&utm_campaign=2017mail


Zmiany w prawie pracy (16.06.2017 r.) od 1 czerca w zakresie wzoru świadectw pracy i pracy tymaczasowej.


Sprawozdanie - opłaty za korzystania ze środowiska za 2017 rok  ( 23.02.2018 r.)

Marszałek Województwa Małopolskiego informuję, że w związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska wprowadzoną na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce od 1 stycznia 2013 roku podmiot korzystający ze środowiska powinien prowadzić aktualizowaną co roku ewidencję zawierającą informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

W związku z powyższym podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek wnieść należną opłatę oraz przedłożyć wykazy do urzędu marszałkowskiego za 2017 rok w terminie do 31 marca 2018 roku.

Zaległy urlop do 30 września  (22.05.2017 r.)

Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi zaległego urlopu wypoczynkowego za poprzedni rok najpóźniej do 30 września. Nieudzielenie zaległego urlopu w tym terminie grozi pracodawcy grzywną w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

 

SPRAWDŹ STATUS PODATKOWY KONTRAHENTA https://pfr.mf.gov.pl/_/

Podatnicy mogą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT.

Usługa „Sprawdzenie statusu podmiotu w VAT" (link otwiera nowe okno w innym serwisie) jest dostępna dla podatników, którzy chcą sprawdzić, czy ich kontrahenci są czynnymi podatnikami VAT. Usługa jest skierowana w pierwszej kolejności do podatników stosujących mechanizm odwrotnego obciążenia w odniesieniu do towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

"AUDYT@FINANSE"  należy do Społeczności BIUR RACHUNKOWYCH  wizytówka firmy pod linkiem:

http://www.iksiegowosc24.pl/biura-rachunkowe/malopolskie/gorlice/audyt-finanse-biuro-rachunkowe-doradztwa-i-audytu

(tutaj zamieszczone są również skany uprawnień MF i CGAP)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

AKTUALNOŚCI :

kwiecień 2018

Zakończyliśmy prace konrolne w jednostkach systemu oświaty w zakresie gospodarki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.


styczeń 2018

Realizujemy usługi audytu wewnętrznego w jsfp na rok 2018. 


maj 2017

Prowadzimy księgi rachunkowe projektu FIO "Młodzi-Aktywni-Kreatywni" realizowanego przez Stowarzyszenie "JASKÓŁKA" .

W tym roku realizujemy usługę audytu wewnętrznego w jednostkach na terenie woj. podkarpackiego i małopolskiego. Do wykonania mamy 5 zadań zapewniających w obszarze:

- funkcjonowania instytucji kultury,

- działalności jednostek oświatowych,

- udzielania dotacji jednostkom spoza sektora finansów publicznych,

- zarządzania drogami,

- bezpieczeństwa informacji.

Dziękujemy za zlecenie ww. czynności.


grudzień 2016

Wykonaliśmy zewnętrzną ocenę komórki audytu wewnętrznego URPL w Warszawie. Raport wraz z opinią został przekazany Naczelnemu Dyrektorowi URLP.

www.urpl.gov.pl

 

wrzesień 2016

Realizujemy zadania audytowe na zlecenie NDAP w Warszawie. 4 zadania audytowe do końca 2016 roku.

 

kwiecień 2016 

Na zlecenie jednostki rządowej podległej MKiDN realizujemy usługę opracowania 2 dokumentów: plan audytu na rok 2016 oraz sprawozdanie z wykonania audytu za rok 2015.


marzec 2016

Realizujemy audyty zewnętrzne 4 projektów finansowanych ze środków PFRON (klient z Jarosławia, Myślenic).

 

luty 2016

Podpisaliśmy 2 umowy na usługowe prowadzenie audytu wewnętrznego.


listopad-grudzień 2015

Na zlecenie GUS w Warszawie oraz GCDZ im.Jana Pawła II w Katowicach realizujemy ocenę zewnętrzna komórki audytu w tych jednostkach (opinia i raport).

 

marzec 2015

Na zlecenie Wójta z ok. miejscowości przeprowadziliśmy warsztaty z zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej.

Podpisaliśmy 2 umowy na realizację audytu zewn. projektów dla Beneficjenta z Krakowa i Myślenic (projekty finansowane ze środków EFS).

 

luty 2015

Wykonaliśmy usługę audytu projektu badań stosowanych finansowanego ze środków NCBiR dla Beneficjenta z Warszawy. Wartość projektu pow. 3 000 000 PLN (badania i rozwój).

 

styczeń 2015

W dn. 08-09.01 br. pracownicy Biura uczestniczą w szkoleniu" "Zmiany przepisów podatku VAT w 2015 roku".


listopad-grudzień 2014

Realizujemy 3 usługi audytu zewnętrzego na zlecenie Beneficjentów z: Krakowa, Rzeszowa oraz Limanowej.

 

 wrzesień 2014:

Realizujemy usługę szkoleniową "Księgowość małej firmy" dla 12 uczestników projektu finansowanego ze środków PO KL, na zlecenie Beneficjenta z Rzeszowa.

Szkolenie w wymiarze 90 godzin będzie realizowane w okresie IX-XI br.

W m-cu IX realizujemy również usługę audytu zewnętrznego 2 projektów systemowych na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej.

 

sierpień 2014

Informujemy, o wpisaniu pracowników na Listę Sygnatariuszy  Kodeksu Zawodowej Etyki  w Rachunkowości prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce pod patronatem Komisji Etyki.

 

lipiec 2014

Realizujemy usługę audytu zewnętrznego dla Beneficjenta z Krakowa.


maj-czerwiec 2014

Przeprowadziliśmy 3 usługi zewnętrznej oceny komórki audytu wewnętrznego sądu okręgowego i rejonowego w obszarze apelacji.

 

maj 2014

Miło nam poinformować, że klienci którzy zlecili nam wypełnienie i napisanie wniosku na dotacje z PUP na działalność gospodarczą otrzymali decyzje przyznające dotację z PUP. 

ŻYCZYMY KLIENTOM SUKCESU NA NOWEJ DRODZE.


Miło nam poinformowac o realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu na zlecenie Beneficjenta z Myślenic.

-----------------------------------------------------------------------------

BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI -realizujemy nową usługę

Kierownictwo jednostek publicznych prowadzących audyt wewn. zobowiązane jest zapewnić nie rzadziej niż raz w roku audyt bezpieczeństwa informacji, zgodnie z zaleceniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Zapewniamy obsługę ze strony audytorów, posiadających kwalifikacje określone w ustawie o finansach publicznych oraz informatyków specjalizujących się w kontroli procedur i zabezpieczeń systemów IT.

---------------------------------------------------------------------------
ZWROT PODATKU NL,UK,DE  - kontynujemy parterstwo  w 2018 r.
Skorzystaj z Kodu rabatowego udzielonego BR_AUDYT@FINANSE2017 przez Firmę TAX-POL. Kod umożliwia zniżkę osobie wypełniającej formularz, zamieszczony z prawej strony

 ------------------------------------------------------------------------

    Najlepsze życzenia

   z okazji Świąt
    i Szczęśliwego Nowego Roku  2015!

      W imieniu „AUDYT@FINANSE”
      - zespół pracowników

 ZAPRASZAMY DO SIEDZIBY FIRMY: 

 

  " AUDYT@FINANSE"

ul.Piekarska 2,   38-300 Gorlice

biuro@audytfinanse.pl    tel. kom.:  511 724 093

NIP 738-169-88-85

 

Znajdziesz nas na FB  :)

https://www.facebook.com/AUDYTFINANSE

 

 

 

KLIENCIE!

SZKOLENIE WEWNĘTRZNE DLA KLIENTÓW BIURA -maj 2018

"RODO ZMIANY A DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA"

więcej zakładka "Strefa Klienta" na stronie www

 

 

 

  

 

 

             

 

INFORMACJE DLA KLIENTÓW BIURA-

ZAKŁADKA   "STREFA KLIENTA"

 

 

ROCZNE ROZLICZENIE PIT 

-JUŻ OD 30 ZŁ