Audyt

Nasza oferta:

 • realizacja audytu, kontroli finansowej w sektorze finansów publicznym,
 • audyt bezpieczeństwa informacji -NOWOŚĆ
 • ocena zewnętrzna komórki audytu wewnętrznego (pełna, samoocena z niezależną walidacją),
 • audyt i kontrola projektów europejskich,
 • monitoring i ewaluacja projektów europejskich,
 • doradztwo w zakresie zasady równości szans w projektach europejskich,
 • opracowywanie wniosków o dotacje europejskie oraz doradztwo w zakresie realizacji projektów,
 • audyt w przedsiębiorstwach.

Co to jest audyt?

Audyt wewnętrzny, zgodnie z definicją The Institute Internal Auditors jest niezależną działalnością doradczą i weryfikującą, której celem jest usprawnienie operacyjne organizacji i wniesienie do niej wartości dodanej (źródło: WIKIPEDIA).

W sektorze finansów publicznych pojęcie audytu wewnętrznego wyjaśniają zapisy działu VI ustawy o finansach publicznych.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.mf.gov.pl  zakładka AUDYT WEWNĘTRZNY W SEKTORZE FINANSÓW PUBLICZNYCH http://www.mf.gov.pl/index.php?const=7&dzial=462&wysw=14&sub=sub5

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Świadczymy również usługi weryfikacji prawidłowości realizacji projektu współfinansowanego z funduszy strukturalnych UE pod kątem przygotowania się do kontroli projektu przez Instytucję Wrażającą, Urząd Kontroli Skarbowej lub inne uprawione podmioty.

Usługa będzie miała charakter konsultacji, której podstawowym celem jest zabezpieczenie się jednostki realizującej projekt przed niebezpieczeństwem uznania części lub całości wydatków za niekwalifikowane.

Posiadana wiedza i doświadczenie pozwoli na znaczne zmniejszenie ryzyka poniesienia strat w wyniku realizacji projektu. Zaproponowane rozwiązania bez wątpienia przyczynią się do wprowadzenia takich – możliwych i przewidzianych przepisami prawa – zmian w dokumentacji projektu, które pozwolą na spokojne oczekiwane na kontrolę lub audyt projektu.

Posiadamy doświadczenie w realizacji audytów zewnętrznych współfinansowanych ze środków UE (zrealizowano ponad 20 audytów w latach 2010-2012).

Zakres zlecenia i zakładane efekty konsultujemy precyzyjnie ze zleceniodawcą przed podpisaniem umowy.

Pracujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego (www.iia.org.pl) oraz standardami KIBR.

---------------------------------------------------------------------

Celem audytu wewnętrznego jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze. Ocena o której mowa wyżej dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczności i efektywności kontroli zarządczej w jednostce. Czynności doradcze, w tym składanie wniosków, mają na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki. Audyt wewnętrzny obejmuje:

 • przegląd ustanowionych mechanizmów kontroli wewnętrznej oraz wiarygodności i rzetelności informacji operacyjnych, zarządczych i finansowych;
 • identyfikację i analizę ryzyka związanego z działalnością jednostki, w tym ocenę efektywności procesu zarządzania ryzykiem oraz ocenę systemu kontroli;
 • ocenę procedur i praktyki sporządzania, klasyfikowania i przedstawiania informacji finansowej;
 • ocenę przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych jednostki oraz programów, strategii i standardów ustalonych przez właściwe organy;
 • ocenę zabezpieczenia mienia jednostki;
 • ocenę efektywności gospodarności wykorzystania zasobów jednostki;
 • przegląd programów i projektów w celu ustalenia zgodności funkcjonowania jednostki z planowanymi wynikami i celami.
 •  

   

  AKTUALNOŚCI : 

  CPE- to program ustawicznego szkolenia w zawodzie .

  Audytor firmy Audyt@Finanse jest zobowiązany do zdobycia w każdym roku 20 pkt CPE.

    

   

  grudzień 2016

  Realizujemy ocenę zewnętrzną komórki audytu wewnętrznego jednostki rządowej  Urzędu Rejestracji Produktów  Leczniczych,
  Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie. Link do instytucji http://www.urpl.gov.pl/pl


   

  wrzesień 2016

  Będziemy prowadzić czynności w ramach oceny zewnętrznej  komórki audytu wewnętrznego jednostki rządowej CHEMIKALIA w Łodzi.

   

  lipiec 2016

  Wykonujemy kontrolę w jednostce podległej jst: gminnym ośrodku pomocy społecznej.

   

   czerwiec 2016

  Podpisaliśmy umowę na prowadzenie audytu wewnętrznego w jst na terenie woj. podkarpackiego. W ramach usługi zrealizujemy 2 zadania: Ocena zamówień publicznych i inwestycji oraz Ocena bezpieczeństwa informacji.

   

  Styczeń-czerwiec 2016 

  Prowadzimy audyt w Zakładzie Gospodarki Komunalnej. Ocena dotyczy kadr, organizacji struktury oraz finansów.

  styczeń 2016

  Na zlecenie Wójta Gminy z okoli Katowic będziemy realizować roczną usługę audytu wewnętrznego. Zadania audytowe" Zamówienia publiczne" oraz  "Finansowanie zadań zleconych przez jednostkę administracji rządowej".

   

  marzec 2015

  Na zlecenie Wójta Gminy z ok. Gorlic przeprowadziliśmy warsztaty z zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej.

  Podpisaliśmy 2 umowy na realizację audytu zewn. projektów dla Beneficjenta z Krakowa i Myślenic (projekty finansowane ze środków EFS).

  luty 2015

  Wykonaliśmy usługę audytu projektu badań stosowanych finansowanego ze środków NCBiR dla Beneficjenta z Warszawy. Wartość projektu pow. 3 000 000 PLN (badania i rozwój).

   

  styczeń 2015

  W dn. 08-09.01 br. pracownicy Biura uczestniczą w szkoleniu" "Zmiany przepisów podatku VAT w 2015 roku".

   

  listopad-grudzień 2014

  Realizujemy 3 usługi audytu zewnętrzego na zlecenie Beneficjentów z: Krakowa, Rzeszowa oraz Limanowej.

   

  wrzesień 2014:

  Realizujemy usługę szkoleniową "Księgowość małej firmy" dla 12 uczestników projektu finansowanego ze środków PO KL, na zlecenie Beneficjenta z Rzeszowa.

  Szkolenie w wymiarze 90 godzin będzie realizowane w okresie IX-XI br.

  W m-cu IX realizujemy również usługę audytu zewnętrznego 2 projektów systemowych na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej.

   

  sierpień 2014

  Informujemy, o wpisaniu pracowników na Listę Sygnatariuszy  Kodeksu Zawodowej Etyki  w Rachunkowości prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce pod patronatem Komisji Etyki.

   

  lipiec 2014 r.

  Realizujemy usługę audytu zewnętrznego dla Beneficjenta z Krakowa.


  maj-czerwiec 2014 r.

  Przeprowadziliśmy 3 usługi zewnętrznej oceny komórki audytu wewnętrznego sądu okręgowego i rejonowego w obszarze apelacji.

   

  maj 2014 r.

  Miło nam poinformować, że klienci którzy zlecili nam wypełnienie i napisanie wniosku na dotacje z PUP na działalność gospodarczą otrzymali decyzje przyznające dotację z PUP. 

  ŻYCZYMY KLIENTOM SUKCESU NA NOWEJ DRODZE.

  Miło nam poinformowac o realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu na zlecenie Beneficjenta z Myślenic

  AKTUALNOŚCI : 

  marzec 2015

  Na zlecenie Wójta Gminy z ok. Gorlic przeprowadziliśmy warsztaty z zarządzania ryzykiem w administracji samorządowej.

  Podpisaliśmy 2 umowy na realizację audytu zewn. projektów dla Beneficjenta z Krakowa            i Myślenic (projekty finansowane ze środków EFS).

  luty 2015

  Wykonaliśmy usługę audytu projektu badań stosowanych finansowanego ze środków NCBiR dla Beneficjenta z Warszawy. Wartość projektu pow. 3 000 000 PLN (badania i rozwój).

   

  styczeń 2015

  W dn. 08-09.01 br. pracownicy Biura uczestniczą w szkoleniu" "Zmiany przepisów podatku VAT w 2015 roku".

   

  listopad-grudzień 2014

  Realizujemy 3 usługi audytu zewnętrzego na zlecenie Beneficjentów z: Krakowa, Rzeszowa oraz Limanowej.

   

  wrzesień 2014:

  Realizujemy usługę szkoleniową "Księgowość małej firmy" dla 12 uczestników projektu finansowanego ze środków PO KL, na zlecenie Beneficjenta z Rzeszowa.

  Szkolenie w wymiarze 90 godzin będzie realizowane w okresie IX-XI br.

  W m-cu IX realizujemy również usługę audytu zewnętrznego 2 projektów systemowych na zlecenie Ośrodków Pomocy Społecznej.

   

  sierpień 2014

  Informujemy, o wpisaniu pracowników na Listę Sygnatariuszy  Kodeksu Zawodowej Etyki  w Rachunkowości prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce pod patronatem Komisji Etyki.

   

  lipiec 2014 r.

  Realizujemy usługę audytu zewnętrznego dla Beneficjenta z Krakowa.  maj-czerwiec 2014 r.

  Przeprowadziliśmy 3 usługi zewnętrznej oceny komórki audytu wewnętrznego sądu okręgowego i rejonowego w obszarze apelacji.

   

  maj 2014 r.

  Miło nam poinformować, że klienci którzy zlecili nam wypełnienie i napisanie wniosku na dotacje z PUP na działalność gospodarczą otrzymali decyzje przyznające dotację z PUP. 

  ŻYCZYMY KLIENTOM SUKCESU NA NOWEJ DRODZE.  Miło nam poinformowac o realizacji usługi przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu na zlecenie Beneficjenta z Myślenic