Pełna księgowość

Księgi rachunkowe tworzą system informacyjny zabezpieczający działalność finansową firmy oraz pomagający w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych.

Firmom zobowiązanym do prowadzenia Ksiąg rachunkowych proponujemy:

 • prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • obsługa online lub tradycyjna,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań finansowych obejmujących bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale zakładowym oraz informację dodatkową,
 • sporządzanie innych zestawień według wcześniej zdefiniowanych kryteriów,
 • dokonanie rocznego rozliczenia podatkowego,
 • sporządzanie pozostałych raportów (raport kasowy, raport finansowy),
 • sporządzanie okresowych sprawozdań do GUS, oraz zawiadomień do KRS związanych z prowadzoną działalnością,
 • kontrola rozliczeń z kontrahentami, datowanie rozrachunków, informowanie o rozrachunkach przeterminowanych i nierozliczonych,
 • sporządzenie planu kont dostosowanego do indywidualnych potrzeb firmy, opracowanie polityki rachunkowości.