Ryczałt

Charakterystyczne dla tej formy opodatkowania jest brak możliwości uwzględnienia w rozliczeniu kosztów związanych z prowadzoną działalnością, w zamian za co przedsiębiorca korzysta z obniżonych stawek podatkowych.

Przedsiębiorcom opodatkowanym w formie Ryczałtu proponujemy:

 • prowadzenie ewidencji przychodów i wyliczenie na tej podstawie zaliczki na podatek dochodowy,
 • obsługa online lub tradycyjna,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz exportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych reguluje rozdział 2 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podstawową cechą opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest to, że na wielkość należnego podatku nie mają wpływu ponoszone w działalności koszty. W ryczałcie ewidencjonowanym nie występuje w ogóle (w sensie prawnym) kategoria kosztów uzyskania przychodów (podobnie jak przy karcie podatkowej). Ustawodawca wiąże wysokość podatku jedynie z wielkością przychodów. To one są podstawą opodatkowania ryczałtem.

Stawka ryczałtu (z wyjątkiem „prywatnego” najmu) ma charakter liniowy i jest stała niezależnie od wielkości przychodów. Dla różnych rodzajów działalności ustalone są różne wysokości stawek ryczałtu. Ich wysokość dostosowana jest do przeciętnej rentowności danego rodzaju działalności (stąd też np. w działalności handlowej stawka ryczałtu wynosi 3%, zaś w przypadku np. wolnych zawodów stawka jest określona na poziomie 20% przychodu).

Ta forma opodatkowania jest bodźcem dla podatników do utrzymywania najniższych kosztów przychodu i uzyskiwania jak najwyższej rentowności działalności. Na wielkość opodatkowania wpływają bowiem wyłącznie przychody. Im mniejsze koszty działalności, tym większy faktyczny dochód (zysk) przy takiej samej wielkości podatku. Dla niektórych podatników opodatkowanie w formie ryczałtu może nie być korzystne. W szczególności dotyczyć to będzie tych podatników, którzy ponoszą wysokie koszty działalności, np. podatników rozpoczynających działalność i ponoszących wysokie koszty jej „uruchomienia” (inwestycje, it.).

 • Zakres podmiotowy
 • Z opodatkowania w formie ryczałtu skorzystać mogą tylko niektórzy podatnicy. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wskazuje na zakres podmiotowy opodatkowania w tej formie przede wszystkim poprzez wskazanie przeszkód, które uniemożliwiają omawiane opodatkowanie.

  Jedna z przeszkód dotyczy:

 • limitu przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych w poprzednim roku podatkowym
 • Powyższa przeszkoda dotyczy wyłącznie podatników, którzy prowadzili działalność w poprzednim roku podatkowym. Dla podatników rozpoczynających działalność nie ma znaczenia planowana wielkość przychodów, która zostanie osiągnięta w roku podatkowym.

  Podatnicy mają prawo do opodatkowania w formie ryczałtu, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

 • 1) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej 250.000 euro, lub
 • 2) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250.000 euro.
 • Jeżeli podatnik prowadził w zeszłym roku zarówno działalność samodzielną, jak i działalność w formie spółki, wówczas – dla celów obliczenia limitu – przychody nie będą sumowane. Przepisy określają bowiem odrębnie limity dla działalności samodzielnej i działalności spółki.

  Prawa do opodatkowania ryczałtem ewidencjonowanym – w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej – nie mają również podatnicy, którzy: 1) opłacają podatek w formie karty podatkowej; 2) korzystają, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego; 3) osiągają w całości lub w części przychody z tytułu: a) prowadzenia aptek, b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów), c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych, d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż wykonywana osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, nie wykonywanej na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy (np. usługi pośrednictwa finansowego, reklamowe); 4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii; 5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej: a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem, b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków, c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach; 6) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki.

  Podstawa opodatkowania

  W zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne odsyłają do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej updof). Przychodami opodatkowanymi ryczałtem są te przychody osób fizycznych, które zostały wymienione w art. 14 updof. Oznacza to, że również te przychody, które zostały wyraźnie wyłączone w art. 14 ust. 3 updof spod pojęcia przychodów z działalności gospodarczej, nie będą opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Nie wszystkie przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też z najmu, dzierżawy lub podobnych umów, podlegają jednak zawsze opodatkowaniu ryczałtem ewidencjonowanym. W ryczałcie w pewnym zakresie funkcjonują zwolnienia podatkowe oraz istnieje możliwość odliczenia od przychodów pewnych kwot tytułem ulg podatkowych.

  Podatnicy opodatkowani ryczałtem mają prawo do dokonywania analogicznych odliczeń, jak podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych. W ich przypadku jednakże odliczenia dokonywane są od przychodów, a nie od dochodów. Odliczenia te obejmują wydatki:

  1) z tytułu składek ZUS,

  2) na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych,

  3) kwot darowizn przekazywanych na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego,

  4) z tytułu odsetek od kredytów hipotecznych,

  5) z tytułu użytkowania sieci internet.

  Zmniejszenia ryczałtu

  Ryczałt ewidencjonowany może podlegać zmniejszeniom. W pierwszej kolejności ryczałt ewidencjonowany podlega zmniejszeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne (w części zapłaconej i podlegającej odliczeniu), o ile nie została ona już wcześniej odliczona od podatku płaconego na zasadach ogólnych. Ponadto należny ryczałt ewidencjonowany może być zmniejszony o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego, która nie może przekraczać 1% ryczałtu należnego za dany rok podatkowy.

  Ewidencja i dokumentacja

  Zaletą opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest uproszczona księgowość dla tej działalności (brak obowiązku ewidencjikosztów uzyskania przychodów). Podatnicy i spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani prowadzić jedynie ewidencję przychodów, odrębnie za każdy rok podatkowy. W przypadku prowadzenia działalności jako spółka cywilna bądź jawna obowiązek prowadzenia ewidencji ciąży na spółce, a nie na jej wspólnikach. Ewidencję należy zaprowadzić od dnia, od którego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji przychodów oraz jej przykładowy wzór został zawarty w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. Nr 219, poz. 1836 z późn. zm.). Podatnicy mają obowiązek prowadzić niniejszą ewidencję rzetelnie (zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy) oraz niewadliwie (zgodnie z obowiązującymi przepisami). Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewidują dotkliwe sankcje za prowadzenie ewidencji w sposób nierzetelny, a także za nie prowadzenie jej w ogóle. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 ustawy, w przypadku nie prowadzenia ewidencji lub prowadzenia jej niezgodnie z warunkami wymaganymi do uznania jej za dowód w postępowaniu podatkowym (tzn. w sposób nierzetelny lub istotnie wadliwy), organ podatkowy określi wartość nie zewidencjonowanego przychodu, w tym również w formie oszacowania, i określi od tej kwoty ryczałt, przy czym jest on określany przy zastosowaniu sankcyjnej stawki, będącej pięciokrotnością stawki, która miałaby zastosowanie w przypadku prawidłowego ewidencjonowania przychodów. Stawka ta nie może być jednak wyższa, niż 75%.

  Obok ewidencji przychodów podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu ewidencjonowanego obowiązani są do prowadzenia wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji wyposażenia oraz kart przychodów pracowników, w przypadku ich zatrudniania, na zasadach analogicznych jak podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej.

  Obok prowadzenia w/wym. ewidencji i wykazów podatnicy mają obowiązek ich przechowywania ( dowody sprzedaży, a także dowody zakupu). Dokumentacja ta powinna być przechowywana w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji. Podatnik jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomić o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego, wskazując w zawiadomieniu nazwę i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

  Płatność ryczałtu

  Ryczałt ewidencjonowany – co do zasady – płatny jest co miesiąc. Uproszczeniem stosowanym w tej formie opodatkowania jest brak deklaracji, które byłyby składane łącznie z płatnością ryczałtu. Do obowiązków podatników należy obliczenie ryczałtu należnego za dany miesiąc i wpłacenie go na rachunek urzędu skarbowego (w terminie do 20 dnia następnego miesiąca, zaś za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania (tj. do dnia 31 stycznia następnego roku).

  Niektórzy podatnicy opodatkowani ryczałtem mogą – o ile ich przychody nie przekraczają określonego pułapu – rozliczać się z ryczałtu w okresach kwartalnych. Wówczas ryczałt należny za dany kwartał należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania (tj. do dnia 31 stycznia następnego roku). Prawo do kwartalnego rozliczania się mają podatnicy, których przychody otrzymane w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. Z tej formy rozliczenia nie mogą więc skorzystać podatnicy rozpoczynający działalność. O wybraniu kwartalnego rozliczenia podatnicy mają obowiązek powiadomienia do dnia 20 stycznia roku podatkowego naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Jeśli podatnik, który wybrał rozliczenie kwartalne, nie złoży innej informacji do dnia 20 stycznia następnego roku, uważa się, że w tym następnym roku również będzie się rozliczał kwartalnie.

  Jedynym obowiązkiem w zakresie deklaracji jest obowiązek złożenia przez podatników opodatkowanych ryczałtem rocznego zeznania podatkowego. Powinno ono być złożone w urzędzie skarbowym wedle ustalonego wzoru w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku – i zawierać informacje o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zeznanie roczne składane jest na formularzu PIT–28. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok podatkowy, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. Może to nastąpić m.in. w razie niezłożenia zeznania przez podatnika, ale także w przypadku zakwestionowania jego prawidłowości przez organ podatkowy.

  Źródło: ustawa o zryczałtowanym podatku (...) oraz publikacje GP oraz VK , opracowanie własne

   

  ----------------------------------------------------

  AKTUALNOŚCI:

  Ryczałtowcy skorygują przychód ujęty w kasie na podstawie zeszytu korekt

  Od 11 maja 2013 r. podatnicy objęci zryczałtowanym podatkiem dochodowym prowadzą ewidencje przychodów na nowych zasadach. Skorygowanie przychodu ujętego w kasie fiskalnej następuje na podstawie zeszytu korekt, prowadzonego na mocy przepisów o kasach rejestrujących. 

  link do treści art. http://www.experto24.pl/podatki/vat-i-akcyza/ryczaltowcy-skoryguja-przychod-ujety-w-kasie-na-podstawie-zeszytu-korekt.html?utm_term=tresc_art2_2&SYS=399&utm_source=573&utm_medium=eletter&utm_campaign=8496&utm_content=693070