strefa klienta

Zmiany w prawie – kwiecień 2018

Ciekawy artykuł w Monitorze Podatkowym 5/2018 , pod linkiem:

http://www.czasopisma.beck.pl/monitor-podatkowy/aktualnosc/zmiany-w-prawie-kwiecien-2018/

Zapraszamy na spotkanie z właścicielem Biura rachunkowego    20.05.2018 r.

Szkolenie wewnętrzne dla Klientów w zakresie zmian dot. danych osobowych w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych

Miejsce:               Restauracja "LEŚNY DWOREK"  ul. Węgierska 11, Gorlice  

Prosimy o kontakt z pracownikami Biura , celem potwierdzenia swojego udziału pod nr 511 724 093.

 

Jakie zmiany w przepisach dla przedsiębiorców:

- zmiana przepisów o ochronie danych osobowych (rejestr ryzyk, rejestr zdarzeń itp.)

- podzielona płatność

- brak możliwości wystawienia faktury do paragonu

- e-kasy fiskalne i e-paragony.

 Przewodnik RODO   
http://prawodoprzedsiebiorczosci.parp.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Przewodnik_RODO_dla_przedsiebiorcow.pdf
 


Wzrost płacy minimalnej oraz stawki godzinowej od 1 stycznia 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 r. płaca minimalna wzrosła do poziomu 2100 zł brutto. Zmieniła się również minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia.

Zleceniodawca, który nie przestrzega minimalnej stawki  godzinowej będzie podlegał karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.
 
 Zamknięcie dotychczasowych kont w ZUS-sie (1.01.2018 r.)

Przelewy realizowane od 1 stycznia 2018 roku należy wysłać na nowe, indywidualne konto płatnika składek ZUS

 

Zmiany w 2018 roku
Od 1 stycznia 2018 r. podatnicy VAT będą zobowiązai do przesyłania pliku JPK_VAT co miesiąc do urzędu skarbowego.
Ponadto płatnicy składek ZUS będą przesyłali składki ubezp. społecznego, składkę zdrowotną oraz składki na FP i/FGŚP na  jeden indywidualny rachunek bankowy przypisany przez ZUS płatnikowi składek.
Od 1 stycznia również ulegnie równiez zmianie wysokość składek ubezpieczeń należne do ZUS od przedsiębiorcy.

 

 

Składki ZUS

Nowe przepisy nakazują płatnikowi zatrudnionego na podstawie umowy cywilnej zgłaszać go od 1 stycznia 2016 r. do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, chyba że ubezpieczony przedłoży dokumenty, z których wynika brak konieczności opłacania składek. Ustawodawca nie definiuje, o jakie dokumenty chodzi. Takim dokumentem byłoby zaświadczenie wydane przez drugiego zleceniodawcę lub dokument ZUS RMUA. ZUS na wniosek płatnika będzie badał prawidłowość wykazanych przez niego składek i niezwłocznie informował go oraz ubezpieczonego za pośrednictwem płatnika o błędzie w wykazanych składkach. Takie rozwiązanie spowoduje, że płatnicy już po sporządzeniu dokumentów rozliczeniowych i opłaceniu składek będą się dowiadywali, że zleceniobiorca powinien podlegać wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wtedy będą musieli złożyć korektę dokumentów oraz rozliczyć się z ubezpieczonym, zwracając mu nadpłacone składki finansowane z jego środków (zmieniony art. 34 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

 

Składki ZUS w miesiącu zawieszenia działalności oraz jej wznowienia

W czasie przerwy w funkcjonowaniu firmy przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS żadnych składek ubezpieczeniowych, zarówno emerytalno-rentowych, jak i zdrowotnych. Jeżeli działalność ulega zawieszeniu w trakcie miesiąca, to problemem może stać się opłacanie składek w odpowiedniej wysokości.

 

Płatności składek ZUS przypadają:

- 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych
 - 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
- do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.
Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5'000 złotych.

 

Wysokość składek ZUS w 2018  :   pod linkiem https://www.pit.pl/skladki-zus/

 


 

 JESTEŚMY PO KONTROLI PFRON !!!        12.06.2013 r. 

Miło nam poinformować, że  firma AUDYT@FINANSE przeszła kontrolę wniosków PFRON. Pracownicy PFRON wydali pozytywną opinię z czynności sprawdzających przeprowadzonych w naszej siedzibie.

----------------------------------------------------------------------------------

 Programy niezbędne w księgowości i nie tylko!

Polecamy www.mlodyksiegowy.pl   zakładka "DO POBRANIA" , gdzie znajdują się programy ułatwiające pracę przedsiębiorcy i księgowych.JAKIE ZMIANY CZEKAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW?

1 kwietnia 2014 r. 

zmiana zasad odliczania VAT od wydatków dotyczących pojazdów samochodowych przedsiębiorcy. Ograniczenie odliczenia VAT do 50% kwoty podatku w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami samochodowymi dot.: nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów oraz nabycia lub importu ich częsci składowych, używania tych pojazdów na podstawie umowy najmu, dzierżawy i leasingu, nabycie lub import paliw silnikowych, oleju napędowego i gazu, wykorzystywanych do napędu tych pojazdów, usług naprawy bądź konserwacji tych pojazdów oraz innych towarów i usług związanych z eksploatacją lub używaniem tych pojazdów.  To ograniczenie w odliczaniu nie ma zastosowania, a więc przysługuje prawo odliczenia pełnego VAT w przypadku gdy pojazd samochodwy jest wykorzystany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, konstrukcyjnie przeznaczony jest przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą

1 stycznia 2013r

 • •Zawieszenie prawa do ujęcia w koszty niezapłaconych faktur (zmiana w podatkach CIT i PIT), wprowadzona ustawą deregulacyjną. •Ulga na złe długi po 150 dniach, sankcja 30% naliczonego VAT, wprowadzona ustawą deregulacyjną. •Zniesienie warunku 90 dni w metodzie kasowej, wprowadzone ustawą deregulacyjną. •Obowiązek podatkowy WDT do 15 dnia następnego miesiąca lub w dacie faktury, wprowadzony ustawą deregulacyjną. •Faktury uproszczone do 450 PLN lub 100 EUR, wprowadzane rozporządzeniem MF. •Uproszczenie fakturowania przez nabywcę, wprowadzane rozporządzeniem MF. •Fakturowanie zbiorcze do wielu wydań, wprowadzane rozporządzeniem MF. •Nowe nazwy faktur VAT (faktura, metoda kasowa, faktura marża, samofakturowanie), wprowadzane rozporządzeniem MF. •Kontrola biznesowa procesów fakturowania, wprowadzane rozporządzeniem MF. •Nowe wzory deklaracji podatkowych, wprowadzane rozporządzeniem MF..
 •  

  1 kwietnia 2013r

  •Proporcja / obrót bez pomocniczych transakcji finansowych, wprowadzona ustawą VAT. 1 stycznia 2014r •Moment powstawania obowiązku podatkowego w dniu wydania, wprowadzona ustawą VAT. •Fakturowanie do 15 dnia po miesiącu zdarzenia, wprowadzona ustawą VAT. •Prawo do obniżenia należnego (warunkowy obowiązek podatkowy), wprowadzona ustawą VAT. •Proporcja / obrót bez kwot podatku, wprowadzona ustawą VAT.

  ------------------------------------------------------------------------------

  Od 1 stycznia 2013 roku obowiązuje szereg zmian w przepisach regulujących zasady obsługi podatku od towarów i usług, m.inn.regulacje:

  1. Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. 2012 poz. 1342)
  2. Rozp. Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. 2012 poz. 1428)
  3. Rozp. Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz.U. 2012 poz. 1451)
  4. Rozp. Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2012 poz. 1485)
  5. Rozp. Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz.U. 2012 poz. 1528)
  6. Rozp. Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające Rozp. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz.U. 2012 poz. 1528)

  Składki ZUS w miesiącu zawieszenia działalności oraz jej wznowienia

  2015-04-30

  W czasie przerwy w funkcjonowaniu firmy przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS żadnych

  składek ubezpieczeniowych, zarówno emerytalno-rentowych, jak i zdrowotnych. Jeżeli działalność ulega zawieszeniu w trakcie miesiąca, to problemem może stać się opłacanie składek w odpowiedniej wysokości.

  Składki ZUS w miesiącu zawieszenia działalności oraz jej wznowienia

  Źródło: Thinkstock.com